Cihanbeyli Avukat, Cihanbeyli Avukatları, Cihanbeyli Avukat Numaraları, Konya Cihanbeyli Avukatları, Cihanbeyli Boşanma Avukatı, Cihanbeyli İcra Avukatı, Cihanbeyli İcra İflas Avukatları, Cihanbeyli Asliye Hukuk Avukatı, Cihanbeyli Uyuşturucu Avukatı, Cihanbeyli Miras Avukatı, Cihanbeyli Ağır Ceza Avukatı

Uyuşturucu Madde Suçları Ve Ceza Davaları

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçunun Kapsamı, Konya’da uyuşturucu madde ve diğer adıyla uyarıcı maddeler konusunda suça bulaşmış iseniz bu konuda deneyimli uzman avukat arıyorsanız, Konya’da uyuşturucu davalarına bakan avukatlar arasında Avukat Hasan Yeşilırmak Cihanbeyli Hukuk Bürosu olarak bize ulaşabilir bu konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Uyuşturucu veya diğer ismiyle uyarıcı maddeler tıpta ağrı kesici özelliği ile kullanılan, tek kullanımda dahi bağımlılık yapabilme özelliğine sahip, insanların sosyo ekonomik yaşamını felç eden, ülkemizde kullanımı, üretimi, satışı yasaklanmış doğal veya sentetik maddelerdir.

Yapılan araştırmalarla bağımlıları suça teşvik etmesi kanıtlanmıştır. Toplumda kargaşaya neden olabilecek suçların işlenmesine teşvik ve sağlıklı toplumun bireyleri üzerinde psikolojik çöküntü yaratmak suretiyle kamu düzeninin bozulmasına neden olma tehlikesi nedeniyle birçok kanun hükmünde düzenlenmiş, yarattığı tehlike önlenmek istenmiştir. Türkiye coğrafi konumuyla ülkeler arası uyuşturucu kaçaklığına son derece müsait olup, ulusal grupların teminini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu’nda uyuşturucu madde üretimi kullanımı ve satışına ilişkin ağır cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Türk Ceza Kanunu’nda uyarıcı maddelerle ilgili olarak düzenlenen suçlar;

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu
Korunan hukuki değer kamu sağlığıdır. Ülkemizde giderek artan uyuşturucu kullanımı karşısında, temin etmenin zor, cezaların ağırlığı nedeniyle bu maddelerin kullanımında gizlilik şarttır. Bu madde de yakalanmayı zorlaştıracak önlemler almayı, nasıl kullanılacağının öğretilmesini, özendirmeyi, kullanım için yer tahsis etmeyi cezalandırmaktadır.

Fiil unsuruna bakıldığında 3 seçimlik hareketin öngörüldüğü görülür. Birincisi uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım ve malzeme sağlamaktır. Özel yer kullanıcıların güvenle tüketebileceği ortamın sağlanmasıdır. Yalnızca esrar içmek için bir daire tutulması buna örnek olabilir. Donanım ve malzeme sağlamaksa uyuşturucuların kullanıma hazır hale getirilmesi, kullanılacak araçların temin edilmesidir. Şırıngaların, iğnelerin, özel kâğıtların sağlanması buna örnektir. İkinci seçimlik hareket uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak amacıyla kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almaktır. Suçun delillerini ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler bu seçimlik hareketi oluşturur. Üçüncü seçimlik hareket ise kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi vermektir. Kullanma yönteminin gösterilmesi, daha etkili olması için tavsiyeler verilmesi gibi.. 190/2 uyarınca uyuşturucu madde kullanılmasını alenen özendirmek ve bu nitelikte yayın yapmak cezalandırılır. 2. Fıkra bakımından da seçimlik hareketler öngörülmüştür. Belirsiz sayıda kişi uyuşturucuya teşvik edilmektedir. Söylenen sözlerin failden duyulmuş olup olmaması önemli değildir. Önemli olan birçok kişiye karşı uyuşturucunun teşvik edilmesidir.

Fail unsuruna baktığımızda, özel faillik niteliği arayan özgü suçlardan olmayıp herkes tarafından işlenen genel bir suçtur.

Mağdur bakımından özellik arz etmez, herkes bu suçun mağduru olabilir.

Netice aranmamıştır, sırf hareket suçudur. Seçimlik hareketlerin yapılmasıyla suç tamamlanır.

Manevi Unsuru kasttır. Taksirli hali kanunda düzenlenmemiştir. Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma özel kastı da aranmaktadır. 190/2 bakımından ise teşvik etme amacı aranmaktadır.

Hukuka Aykırılık Unsurunda doktorların tedavi amacıyla tıp görevinin ifası söz konusu olabilir.

Nitelikli Unsur 190. Maddede yer alan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi cezayı arttıran nitelikli haldir.

Teşebbüs failin elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp elinde olmayan sebeplerle tamamlayamaması durumudur. Ortaya çıkan tehlikenin veya zararın büyüklüğüne göre fail cezalandırılacaktır. Söz konusu suç sırf hareket suçudur. Sırf hareket suçunda icra hareketleri kısımlara bölünebiliyorsa teşebbüs mümkündür. Örneğin 190/2 bakımından, yayın halka ulaşmadan matbaada yakalanıp el koyulduysa teşebbüs söz konusudur.

İştirak açısından bir özellik göstermeyip genel iştirak kuralları uygulanır.

İçtima unsurunda seçimlik hareketlerden birden fazlasının yapılması karşımıza çıkabilir. Böyle bir durumda yine tek ceza verilir. Ancak cezada üst sınıra yaklaşılır. Madde kullanımını özendiren veya kullanımını kolaylaştıran kişi aynı zamanda maddeyi temin ediyorsa TCK 188 tüketen norm olarak bileşik suç hükümleri uygulanacak, 190 188’in içinde eriyecektir. Kişi kendi kullanımı için özel yer tesis etmişse, maddeyi bulunduruyorsa ayrıca 190 dan cezalandırılmamalıdır. Çünkü 190da belirtilen fiillerin başkalarına karşı yapılmaları gerekmektedir. Birden fazla kişiye aynı anda aynı suç işlendiyse (bu suçta seçimlik hareketlerden biri yapıldıysa) zincirleme suç hükümleri uygulanır.

Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak Suçu

Korunan hukuki değer genel sağlıktır.

Fail özel faillik niteliği aranmayan genel suçlardan olup herkes bu suçun faili olabilir. Kural olarak bizzat işlenir dolayısıyla birlikte faillik mümkün değildir.

Fiil Unsuru uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmaktır. Bu fiillerin yanında ayrıca uyuşturucu maddenin kullanılması durumunda tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine, uyuşturucu madde kullanılmadıysa denetimli serbestlik tedbirine hükmedilebilir. Cezaya ya da güvenlik tedbirinden hangisine hükmedileceği hâkimin takdirine bırakılmıştır. Cezaya hükmedildikten sonra da güvenlik tedbirine başvurulabilir. Bu durumda cezanın infazı ertelenir. Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilen kişi, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. Bu kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir. Bu uzman tedbir süresince bağımlıya yol gösterir, gelişimiyle ilgili 3 aylık sürelerle hâkime rapor verir. Bu tedbir tedavi süresince devam eder. Tedaviden sonraki 1 yılda da devam edecektir. Tedbirin süresi uzatılabilir. Ancak en fazla 3 yıl uzatılabilecektir. Tedbirin gereklerine uygun davranan kişi hakkında açılan davanın düşmesine karar verilir. Seçimlik hareketlerden birini ya da birkaçının yapılması suçun oluşması bakımından özellik arz etmez.

Manevi Unsuru kasttır. Özel saik aranmıştır; kullanmak saikı. Yani failde kullanma kastının bulunması gerekir. Bu kast suçu uyuşturucu madde ticareti suçlarından ayırmaktadır. Fail maddeyi kullanmak için değil de satmak için bulunduruyorsa madde ticaretinden dolayı cezalandırılmalıdır. Yargıtay’a göre de ele geçen uyuşturucu madde miktarının yıllık kullanımın çok üzerinde olması halinde satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçu uygulanır.

Hukuka Aykırılık Unsuru kapsamında zorunluluk hali tartışmalıdır. Madde eksikliğinde kriz geçirecek derece bağımlı kişinin zor durumda kalması durumunda yanında madde bulundurması bir görüşçe hukuka uygunluk nedenidir. Ancak bu durumda da kullanma söz konusu olduğundan güvenlik tedbirine hükmedilerek hukuka uygunluk nedeninin uygulama alanı bulması gereksiz kılınabilir.

Etkin Pişmanlık192/2 uyarınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi resmi makamlarca haber alınmadan önce bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini yetkili merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz. 192/4 uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmî makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. Resmi merciler resmi sağlık kuruluşları, savcılık veya kolluk olabilir.

Teşebbüs failin elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp elinde olmayan sebeplerle tamamlayamaması durumudur. Ortaya çıkan tehlikenin veya zararın büyüklüğüne göre fail cezalandırılacaktır. Söz konusu suç sırf hareket suçu ve soyut tehlike suçudur. Netice aranmaz, seçimlik hareketlerden birinin yapılması ile suç tamamlanır. Ayrıca maddenin kullanılmasına gerek yoktur. Kullanılırsa hükmedilecek tedbirde etkili olur. Sırf hareket suçunda icra hareketleri kısımlara ayrılabiliyorsa teşebbüs mümkündür. Satın alma veya kabul etmeye yönelik hareketin gerçekleştirilmesiyle birlikte icra hareketleri başlamaktadır. Bu aşamada failin elinde olmayan sebeplerle suç tamamlanamıyorsa teşebbüs gerçekleşecektir.

İçtima Unsuru; Bulundurmak fiili süreklilik arz eder. Bu suça kesintisiz suç özelliği vermemektedir. Hukuki anlamda tek fiil söz konusudur. Kullanma fiili birden fazla kez işlense de 191/2deki güvenlik tedbirine bir kez başvurulabilir.

İştirak Unsuru; bizzat işlenebilen bir suç olduğundan iştirak söz konusu değildir. Birden fazla kişinin uyuşturucu maddeyi birlikte kullanması durumunda her bir kişinin hareketi birbirinden bağımsızdır. Uyuşturucu maddeyi kimin tedarik ettiğinin önemi bulunmayacaktır.

Uyuşturucu ve Uyarınca Madde İmal, İthal ve İhraç Suçu

Uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanun ile uyuşturucu maddelerin imali, ithali, ihracı ve satışıyla uğraşanların Sağlık Bakanlığından ruhsat alması ve bu ruhsata göre hareket etmesi gerekir. Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılan imal, ithal veya ihraç bu suça vücut verir. Uyuşturucu madde suçları kazanç elde etmek maksadıyla işlenir.

Konya’de Uyuşturucu Davasına bakan avukat arayanlar için Hukuki danışmanlık ve Avukatlık hizmeti için lütfen bizi arayın.